NO / EN

Salgs og leveringsbetingelser- Pakke 1


VEDLEGG 1. MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS – _STANDARDBETINGELSER FOR
VARESALG PAKKE 1

Bestemmelsene og vilkårene inntatt i dette dokumentet er Mestergruppen Byggevare AS sine standardbetingelser for salg av varer gjennom innkjøpskonseptet "Pakke 1".
Standardbetingelsene gjelder med mindre noe annet er skriftlig avtalt med den enkelte kunde, i slike tilfelle gjelder standardbetingelsene fullt ut på de øvrige punkter der ikke annet er avtalt.


DEFINISJONER

a) Mestergruppen Byggevare AS
Mestergruppen Byggevare AS (org nr. 997 166 221), Postboks 6197 Etterstad, 0602 Oslo

b) Leverandør

Den enkelte leverandør av varen som utsteder ordrebekreftelsen.

c) Kunde

Den enkelte kjøper av varen slik denne er angitt i ordrebekreftelsen

d) Vare/Varen

Med Vare, Varen eller Varene menes i det følgende de varer som angitt i ordrebekreftelsen.


DEL 1 – _KUNDENS PLIKTER OG RETTIGHETER

1. BETALING

Mestergruppen Byggevare AS utsteder faktura. Kunden skal betale innen den betalingsfrist som er angitt på faktura. Dersom det ikke er angitt betalingsfrist på fakturaen, skal Kunden betale kjøpesummen innen 14 dager etter levering har funnet sted i henhold til punkt 3 nedenfor. Betaling anses å ha funnet sted når hele kjøpesummen er innbetalt på Mestergruppen Byggevare AS sin bankkonto, som angitt på faktura.
Ved forsinket betaling av utstedt faktura svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Mestergruppen Byggevare AS har rett til å kreve gebyr ved purring.


2. BESTILLING – _ORDREBEKREFTELSE

Kunden kontakter Leverandør for bestilling av Vare. Deretter utsteder Leverandøren ordrebekreftelse dersom ordren aksepteres. Når Kunden mottar ordrebekreftelsen skal han umiddelbart kontrollere at denne er korrekt. Dersom ordrebekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen skal Kunden varsle Leverandøren. Dersom skriftlig innsigelse ikke fremsettes umiddelbart har Kunden akseptert ordrebekreftelsen.


3. LEVERING - RISIKOENS OVERGANG

(a) Varen skal leveres av Leverandøren til Kunden på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen.

(b) Varen er levert når den er lastet av Leverandørens kjøretøy og plassert på bakkeplan på det sted som Kunden anviser eller det er inngått avtale om, eller som fremgår av ordrebekreftelsen.

(c) Dersom det ikke er avtalt leveringstid- eller sted, skal Varen hentes hos Leverandøren på det tidspunkt som Leverandøren har gitt eller gir Kunden melding om. Levering anses for å ha funnet sted, og risikoen for å ha gått over på Kunden, på det tidspunkt Varen er klargjort for levering og Leverandøren har gitt melding til Kunden om dette.

(d) Etter risikoens overgang må Kunden bære tapet hvis varen blir skadd, går tapt eller forårsaker skader, som følge av en tilfeldig hending som ikke Leverandøren eller Mestergruppen kan lastes for.
Kunden må også bære tapet i tilfelle skader i forbindelse med Kundens lasting av Varen.


4. FORSINKELSE

(a) Dersom Leverandøren ikke kan levere Varen i samsvar med punkt 3 ovenfor er Varen forsinket. Ved forsinket levering kan Kunden gjøre gjeldende krav som nevnt i punkt 7 nedenfor overfor Leverandøren.


5. VARENS EGENSKAPER – _MANGLER

(a) Varen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen mellom Leverandør og Kunden. Er ikke annet avtalt, skal Varen oppfylle kravene til "alminnelig god vare".

(b) Kunden er selv ansvarlig for bruken av Varen og at Varen er egnet til den bruk Kunden har forutsatt, herunder er Kunden er kjent med og aksepterer at verken Leverandøren eller Mestergruppen Byggevare AS har noe ansvar for prosjektering eller tekniske beregninger knyttet til Kundens eller Kundens kunde bruk av Varen. Varen har således heller ikke en mangel dersom den ikke passer for de formål Kunden eller Kundens kunde har tenkt å benytte Varen til.


6. UNDERSØKELSE AV VAREN - REKLAMASJON

(a) Kunden skal straks etter levering undersøke om Varene er i samsvar med ordrebekreftelsen og om Varene for øvrig har feil eller mangler. Kunden skal også straks undersøke om Varene har blitt skadet under transport (dersom Leverandøren har forestått slik transport) eller i forbindelse med leveringen. Kunden kan dersom Varene avviker vesentlig fra den art og mengde som følger av Ordrebekreftelsen avvise leveransen i sin helhet. Dersom Leverandørens mangelfulle eller forsinkede leveranse medfører mulig forsinkelsesansvar for Kunden eller dennes kunde, kan Kunden velge å heve leveransen med skriftlig varsel til Leverandøren og Mestergruppen Byggevare AS og få Varen(e) levert fra alternativ leverandør.

Dette gjelder uavhengig av om mangelen eller forsinkelsen utgjør et vesentlig mislighold. Leverandøren er ansvarlig for å erstatte eventuelle merkostnader Kunden har til kjøp fra alternativ leverandør. Mestergruppen Byggevare AS er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle kostnader forbundet med retur av Varen(e) til Leverandøren.

(b) Feil eller mangler skal reklameres uten ugrunnet opphold etter at Kunden ble eller burde ha blitt klar over feilen eller mangelen. Reklamasjoner skal være skriftlige og sendes både til Leverandørens forretningsadresse og Mestergruppen Byggevare AS' forretningsadresse. Dersom Kunden ikke overholder denne fristen taper han sin rett til å gjøre mangelen gjeldende.


7. KUNDENS MISLIGHOLDSBEFØYELSER

(a) Generelt
Mestergruppen Byggevare AS' ansvar for forsinket eller mangelfull levering eller annet forbundet med Varen, er oppad begrenset til det ansvar Mestergruppen Byggevare AS kan gjøre gjeldende ovenfor den aktuelle leverandør (back-to-back). Etter avtale med Leverandøren har Kunden rett til å gjøre enkelte misligholdsbeføyelser/krav gjeldende mot Leverandøren direkte, jf. punkt 6 a, punkt 7 (b), punkt 7 (c) og punkt 7 (e). Leverandørens oppfyllelse av Kundens krav er i denne sammenheng å regne som Mestergruppen Byggevare AS sin oppfyllelse og Kunden skal ikke rette tilsvarende krav mot Mestergruppen Byggevare AS.

(b) Ansvar ved forsinkelse
Blir ikke avtalt tidspunkt for levering, eller annen leveringsfrist som er avtalt for den enkelte bestilling overholdt, og dette ikke skyldes force majeure (som nærmere beskrevet i punkt 11) eller forhold hos Kunden eller Mestergruppen Byggevare AS, foreligger det en forsinkelse som kan gi grunnlag for krav fra Kunden mot Leverandørens side om erstatning.
Dersom Kunden kan dokumentere et faktisk økonomisk tap som følge av forsinkelsen, vil Kunden kunne kreve dette økonomiske tapet dekket av Leverandøren. Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste. Kunden skal dessuten med rimelige tiltak begrense sitt tap.
Før øvrig vises til punkt 6 (a).

(c) Ansvar ved mangel
Kunden kan kreve at Leverandøren skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe mangel innen rimelig tid, i form av utbedring eller omlevering og/eller tilleggslevering uten ekstra kostnad for Kunden eller Mestergruppen Byggevare AS, dersom mangelen er dokumentert og faglig underbygget. Leverandøren skal skriftlig meddele hvordan mangelen skal avhjelpes og angi tid for gjennomføring av avhjelpen.
Dersom Leverandøren innen rimelig tid ikke er i stand til eller villig til å foreta avhjelp av mangel har Kunden rett til å foreta utbedring eller foreta dekningskjøp, på Leverandørens regning. Dersom Kunden gjennomfører utbedring eller foretar dekningskjøp i medhold av denne bestemmelsen plikter Kunden å varsle Leverandøren skriftlig om dette før igangsettelse. Hvis
Kunden unnlater å gi slikt forhåndsvarsel, bortfaller Kundens rett på kompensasjon for merkostnader til utbedring eller dekningskjøp
Kunden kan også kreve erstatning fra Leverandøren for annet direkte tap som følge av mangelen, inkludert, men ikke begrenset til alle kostnader knyttet til utskifting av mangelfulle varer, herunder også demontering og reinstallasjon. Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste. Kunden skal dessuten med rimelige tiltak begrense sitt tap.
Leverandørens ansvar for mangler omfatter ikke skade på annet enn de solgte Varene, med mindre Varene avviker fra det som er garantert av Leverandøren, eller det foreligger feil og forsømmelser hos Leverandøren.

(d) Særlig om prisavslag
Dersom det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Leverandøren å avhjelpe en mangel, har Kunden krav på forholdsmessig prisavslag. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte og er uavhengig av eventuell erstatning. Krav om prisavslag skal fremsettes skriftlig til Mestergruppen Byggevare AS med kopi til Leverandøren.

(e) Krenkelse av andres immaterielle rettigheter (rettsmangel)
Dersom de leverte ytelsene krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører andre, kan Kunden kreve at Leverandøren holder Kunden skadesløs, enten ved å skaffe den rettigheten som mangler, eller ved å skaffe Kunden disposisjonsrett til minst likeverdig ytelse. Kunden kan videre kreve at Leverandøren dekker ethvert annet tap Kunden måtte lide på grunn av overtredelse av slike rettigheter.

(f) Tilbakeholdelsesrett
Ved forsinket levering eller ved mangler har Kunden kun rett til å holde tilbake den del av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at Kunden får sitt krav dekket. Kunden har ikke motregningsrett i kjøpesummen for Varene for andre krav Kunden hevder å ha mot Mestergruppen Byggevare AS eller Leverandøren.

(g) Heving
Dersom Kunden vil påberope vesentlig mislighold som grunnlag for heving, skal Kunden gi Leverandøren og Mestergruppen Byggevare AS et skriftlig forhåndsvarsel om at heving vil bli erklært dersom misligholdet ikke er rettet innen 14 dager. Slikt varsel sendes til Leverandørens forretningsadresse og Byggeriet Norges AS forretningsadresse. Ved heving skal Kunden tilbakelevere Varene til Leverandøren for Kundens egen kostnad.

(h) Erstatning
Misligholder Mestergruppen Byggevare AS sine forpliktelser etter denne avtalen kan Kunden bare kreve erstatning for sitt direkte tap. Indirekte tap, herunder men ikke begrenset til tapt fortjeneste, erstattes ikke. Mestergruppen Byggevare AS' ansvar er i alle tilfelle begrenset til

kjøpesummen for Varen. Eventuelt utbetalt erstatning fra Leverandøren til Kunden medregnes ved beregning av om beløpsbegrensningen er nådd. Disse begrensningene i Mestergruppen Byggevare AS sitt ansvar gjelder ikke dersom Mestergruppen Byggevare AS eller Leverandøren har opptrådt grovt uaktsomt, svikaktig eller tapet skyldes forsettlig mislighold.
Kunden kan ikke under noen omstendighet gjøre erstatningskrav gjeldende mot Mestergruppen Byggevare AS for Leverandørens forpliktelser.

 

DEL 2 – _MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS' RETTIGHETER

8. EIENDOMSFORBEHOLD

Leverte varer forblir Mestergruppen Byggevare AS' eiendom inntil kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger i sin helhet er betalt.


9. SALGSPANT

Mestergruppen Byggevare AS har salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger i sin helhet er betalt.


10. LEVERANDØRENS / MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS' MISLIGHOLDSBEFØYELSER

(a) Heving
Ethvert mislighold fra Kunden med hensyn til betaling av kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger skal anses som vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan Mestergruppen Byggevare AS heve kjøpet umiddelbart. Dette gjelder selv om Varen er levert til Kunden i henhold til punkt 3 ovenfor.

(b) Erstatning
Mestergruppen Byggevare AS kan kreve erstatning for ethvert tap som følge av Kundens manglende betaling av kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger, samt ethvert annet tap som følge av Kundens mislighold.

(c) Regresskrav mot Kunden
Dersom Leverandøren eller Mestergruppen Byggevare AS må betale erstatning til kjøperens kunde eller byggherre og dette skyldes forhold som Kunden svarer for, kan Leverandøren og Mestergruppen Byggevare AS kreve regress mot Kunden, og Kunden skal dekke alle Leverandøren og Mestergruppen Byggevare AS omkostninger og tap forbundet med slike krav.


11. FORCE MAJEURE

Hverken Mestergruppen Byggvare AS eller Leverandøren er ansvarlig for tap som skyldes hendelser utenfor dens kontroll, og som i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, ulykke, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig
tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig (inkludert terror- og krigslignende handlinger), blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnektinger, naturkatastrofer, epidemier og/eller pandemier, herunder forhold knyttet til SARS-CoV-2, andre virus, bakterier, COVID-19 og andre bakterielle- eller virusbaserte sykdommer, eller hvilken som helst annen årsak, utenfor dennes kontroll.

Når force majeure-situasjonen opphører, skal Mestergruppen Byggvare AS og Leverandøren gjenoppta sine forpliktelser i henhold til betingelsene i avtalen innen 7 arbeidsdager eller, hvis dette ikke lar seg gjøre i det nevnte tidsrom, så snart som rimelig og forretningsmessig mulig.
Dersom en force majeure omstendighet har vesentlig betydning for Mestergruppen Byggvare AS' virksomhet, eller hvis det blir klart at gjennomføring av avtalen er umulig, skal avtalen endres. Mestergruppen Byggvare AS kan trekke seg fra avtalen helt eller delvis dersom endringen ikke er økonomisk forsvarlig.

Mestergruppen Byggvare AS og Leverandøren kan i tilfeller med varig leveringshindring, helt eller delvis heve avtalen. Hvis forholdene har midlertidig karakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. Hvis Mestergruppen Byggvare AS eller Leverandøren ønsker å påberope seg en omstendighet som er nevnt i dette punkt 11 må vedkommende innen rimelig tid underrette Kunden.

 

DEL 3 – _GENERELLE BESTEMMELSER

12. TVISTER

Denne avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Oppstår det uenighet mellom partene i forbindelse med dette avtaleforholdet skal uenigheten forsøkes løst i minnelighet. Fører ikke slike forhandlinger frem, er Oslo tingrett verneting for tvister som springer ut av dette avtaleforhold.


13. TOLKNINGSREGLER

Dersom et avtalevilkår i denne avtalen blir ansett som ugyldig, skal vilkåret erstattes med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. En slik tilsidesettelse av et vilkår har ingen betydning for de øvrige bestemmelser i denne avtalen.


14. FORHOLDET TIL LOVGIVNING

Med de unntak og presiseringer som følger av denne avtalen, kommer lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 til anvendelse mellom partene.