NO / EN

Mangfold

Mestergruppen jobber for å fremme likestilling og forhindre diskriminering når det gjelder blant annet kjønn, etnisitet, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Vi stiller krav om mangfold og ikke-diskriminerende/profesjonelle rekrutteringsprosesser internt og til rekrutteringsbyråene vi bruker. Alle våre stillingsannonser inneholder en konkret presisering av at Mestergruppen er opptatt av mangfold og at alle kvalifiserte søkere oppfordres til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.

Vi støtter FNs bærekraftsmål nr. 5 som er likestilling mellom kjønnene. Vårt likestillingsarbeid er forankret i våre retningslinjer og strategi. Våre etiske retningslinjer er utarbeidet for å hindre diskriminering og trakassering, og vi har et digitalt varslingssystem som gir enkel tilgang til trygg varsling som kan gjøres anonymt. Konsernet har videre egne retningslinjer for å forhindre mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Link til vår eksterne varslingskanal

Alle ansatte gjennomgår og forplikter seg til å etterleve virksomhetens etiske retningslinjer herunder retningslinjene for å hindre diskriminering og trakassering.

De siste årene har konsernet hatt særlig fokus på bevisstgjøring, holdningsskapende arbeid og tilrettelegging for positiv endring.

LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE
Klikk her for å lese MESTERGRUPPENS redegjørelse for 2023